วันพฤหัสบดี, 6 ตุลาคม 2565

ประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เรื่อง แนวปฏิบัติและข้อกำหนดการแต่งตั้งอาจารย์พิเศษ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กรณีการแต่งตั้งอาจารย์พิเศษที่มีชั่วโมงสอนเกินร้อยละ 50 ของรายวิชา