วันพฤหัสบดี, 6 ตุลาคม 2565

ประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เรื่อง ภาระงานของคณาจารย์ที่ดำรงตำแหน่งบริหารวิชาการ