วันพฤหัสบดี, 28 กันยายน 2566

ประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เรื่อง หลักเกณฑ์การส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาสำหรับนักศึกษาผู้พิการเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2563