วันพฤหัสบดี, 6 ตุลาคม 2565

ประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เรื่อง หลักเกณฑ์การส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาสำหรับนักศึกษาผู้พิการเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2563