วันพฤหัสบดี, 6 ตุลาคม 2565

ประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติการจัดการเรียนการสอนโดยใช้วิธีการสอนแบบการศึกษาตามแนวแนะของผู้สอน (Directed Study)