วันพุธ, 27 กันยายน 2566

ประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติการจัดการเรียนการสอนโดยใช้วิธีการสอนแบบการศึกษาตามแนวแนะของผู้สอน (Directed Study)