วันอาทิตย์, 11 เมษายน 2564

ประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติการจัดการเรียนการสอนโดยใช้วิธีการสอนแบบการศึกษาตามแนวแนะของผู้สอน (Directed Study)