วันพฤหัสบดี, 6 ตุลาคม 2565

ประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับให้พนักงานตำแหน่งทางวิชาการทำผลงานวิจัยและพัฒนาผลงานทางวิชาการทดแทนภาระงานสอน พ.ศ.2561