วันพฤหัสบดี, 28 กันยายน 2566

ประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับให้พนักงานตำแหน่งทางวิชาการทำผลงานวิจัยและพัฒนาผลงานทางวิชาการทดแทนภาระงานสอน พ.ศ.2561