วันอาทิตย์, 11 เมษายน 2564

ประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับให้พนักงานตำแหน่งทางวิชาการทำผลงานวิจัยและพัฒนาผลงานทางวิชาการทดแทนภาระงานสอน พ.ศ.2561