วันพฤหัสบดี, 6 ตุลาคม 2565

ประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เรื่องวันที่แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ กรณีผลงานทางวิชาการบทความวิจัย หรือบทความทางวิชาการยังไม่ได้ตีพิมพ์เผยแพร่