วันพุธ, 6 ธันวาคม 2566

คำสั่งสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ที่ 14/2564 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษากฎหมายประจำมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์