วันพุธ, 6 ธันวาคม 2566

ประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เรื่อง รับข้อเสนอโครงการวิจัยกลุ่มเรื่อง นวัตกรรมเพื่อการพัฒนาพื้นที่ โครงการ การสร้างความมั่นคงด้านอาชีพในพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง นครศรีฯ ระยะที่ 2 เพิ่มเติม