วันพฤหัสบดี, 6 ตุลาคม 2565

ประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เรื่อง หลักเกณฑ์การจ่ายเงินอุดหนุนการวิจัยที่มหาวิทยาลัยได้รับจากหน่วยงานภายนอก