วันจันทร์, 4 มีนาคม 2567

ประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เรื่อง แนวทางและรูปแบบการจัดทําคู่มือการปฎิบัติงานเพื่อขอกําหนดตําแหน่งวิทยฐานะทางวิชาชีพ ระดับชํานาญการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์พ.ศ. 2566