วันพฤหัสบดี, 6 ตุลาคม 2565

ประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เรื่อง หลักเกณฑ์การดำเนินงาน สถานวิจัย และศูนย์ความเป็นเลิศ