วันจันทร์, 4 มีนาคม 2567

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ การดำเนินการแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งบริหารในมหาวิทยาลัย พ.ศ.2537 (ยกเลิกแทนด้วยข้อบังคับมวล.ลงวันที่ 21 กรกฎาคม 2563)

เรื่องที่เกี่ยวข้อง
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ การดำเนินการแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งบริหารในมหาวิทยาลัย (แก้ไขฉบับที่ 2) พ.ศ.2543 (ยกเลิกแทนด้วยข้อบังคับมวล.ลงวันที่ 21 กรกฎาคม 2563)
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยลักษณ์ ว่าด้วยการแต่งตั้ง การลาออกจากตำแหน่ง การพ้นจากตำแหน่ง การโอนย้าย การพักการปฏิบัติหน้าที่ชั่วคราว การให้ออกจากงาน อำนาจและหน้าที่ของพนักงานสายบริหารวิชาการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2564
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยลักษณ์ ว่าด้วยการแต่งตั้ง การลาออกจากตำแหน่ง การพ้นจากตำแหน่ง การโอนย้าย การพักการปฏิบัติหน้าที่ชั่วคราว การให้ออกจากงาน อำนาจและหน้าที่ของพนักงานสายบริหารวิชาการ พ.ศ. 2563