วันพฤหัสบดี, 6 ตุลาคม 2565

ประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เรื่อง อัตราค่าบริการวิเคราะห์ทดสอบการจ้างผลิตและการบริการเครื่องมือวิทยาศาสตร์ ผ่านอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี