วันพฤหัสบดี, 6 ตุลาคม 2565

ประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เรื่อง อัตราค่าบริการสถานที่ (ห้องประชุม) ผ่านบริการอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พ.ศ. 2562