วันพฤหัสบดี, 6 ตุลาคม 2565

พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560