วันพฤหัสบดี, 6 พฤษภาคม 2564

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ว่าด้วย การจ้างอาจารย์สัญญาจ้างปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย(ฉบับที่ 2)พ.ศ.2563