วันพุธ, 6 ธันวาคม 2566

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ว่าด้วย หลักเกณฑ์ วิธีการกำหนดตำแหน่งและแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งบริหารจัดการการภายในมหาวิทยาลัย (ฉบับที่2) พ.ศ. 2561

30 มิ.ย. 2020
278