วันพฤหัสบดี, 6 พฤษภาคม 2564

ประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เรื่อง การคิดภาระงานสอน กรณีเชิญอาจารย์พิเศษ หรือมีผู้ช่วยสอนและหรือวิทยากรมาบรรยายพิเศษ