วันพฤหัสบดี, 6 พฤษภาคม 2564

ประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เรื่อง การทำบัตรสมาชิกสำหรับสมาชิกประเภทสมทบและบุคคลทั่วไปสิทธิการใช้บริการศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา พ.ศ. 2555