วันพฤหัสบดี, 6 พฤษภาคม 2564

ประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เรื่อง การบริหารงานบุคคลพนักงานวิสาหกิจมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563