วันพฤหัสบดี, 6 พฤษภาคม 2564

ประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เรื่อง การมอบอำนาจอนุญาตการลาของพนักงานและลูกจ้าง