วันพุธ, 6 ธันวาคม 2566

ประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เรื่อง หลักเกณฑ์การจ้าง การทดลองปฏิบัติงาน และการประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อพิจารณาการจ้างพนักงานสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป พ.ศ. 2563

30 มิ.ย. 2020
316