วันพุธ, 6 ธันวาคม 2566

ประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อพิจารณาการจ้างพนักงานสายวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563

30 มิ.ย. 2020
274