วันอาทิตย์, 11 เมษายน 2564

ประกาศสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เรื่อง การกำหนดอัตราค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการสัมผัสร่างอาจารย์ใหญ่ พ.ศ.2563