วันอาทิตย์, 11 เมษายน 2564

ประกาศสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เรื่อง บัญชีอัตราเงินเดือน และเงินค่าตอบแทนของพนักงานและลูกจ้าง สังกัดศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัวลัยลักษณ์