วันพุธ, 6 ธันวาคม 2566

ประกาศสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เรื่อง บัญชีอัตราเงินเดือนเริ่มต้นและสูงสุดตามคุณวุฒิของพนักงานและลูกจ้าง มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562

30 มิ.ย. 2020
1112