วันอาทิตย์, 11 เมษายน 2564

ประกาศสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เรื่อง บัญชีอัตราเงินเดือนเริ่มต้นและสูงสุดตามคุณวุฒิของพนักงานและลูกจ้าง มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562