วันอาทิตย์, 11 เมษายน 2564

ประกาศสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เรื่อง หลักเกณฑ์การแต่งตั้ง และอัตราเงินสมนาคุณที่ปรึกษาอธิการบดี พ.ศ.2561