วันอังคาร, 7 ธันวาคม 2564

แนวปฏิบัติเกี่ยวกับเอกสารประกอบการเบิกจ่ายโดยการใช้ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-signature)