วันพฤหัสบดี, 6 ตุลาคม 2565

พระราชบัญญัติการร่วมทุนระหว่างรัฐและเอกชน พ.ศ. 2562