วันพฤหัสบดี, 6 ตุลาคม 2565

พระราชบัญญัติการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2556 และกฎหมายลำดับรอง