วันอังคาร, 7 ธันวาคม 2564

ประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เรื่อง การกำหนดอัตราค่าไฟฟ้าและค่าน้ำประปา