วันพฤหัสบดี, 18 สิงหาคม 2565

พระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562