วันพุธ, 28 กันยายน 2565

พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2551

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่