วันพุธ, 28 กันยายน 2565

พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2553

มหาวิทยาลัยพะเยา