วันอาทิตย์, 11 เมษายน 2564

พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2553

มหาวิทยาลัยพะเยา