วันพุธ, 6 ธันวาคม 2566

พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2558

มหาวิทยาลัยขอนแก่น