วันพุธ, 28 กันยายน 2565

พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พ.ศ. 2559

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ