วันอังคาร, 7 ธันวาคม 2564

ประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เรื่อง แนวปฏิบัติในการส่งมอบทรัพย์สิน รายได้และสิทธิประโยชน์ที่ได้มาจากการทำวิจัยและการให้บริการวิชาการ