วันอังคาร, 7 ธันวาคม 2564

ประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกเงินค่ารับรอง ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562