วันพฤหัสบดี, 6 ตุลาคม 2565

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากกรรมการสภาวิชาการและการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ พ.ศ. 2562