วันอาทิตย์, 26 พฤษภาคม 2567

ประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เรื่อง แนวทางการสอบประมวลความรู้ (Comprehensive Examination) สำหรับหลักสูตรระดับปริญยาตรีที่ไม่อยู่ในการกำกับมาตรฐานของสภาวิชาชีพหรือหน่วยงานภายนอกฯ