วันอังคาร, 31 มกราคม 2566

ประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เรื่อง แนวทางการสอบประมวลความรู้ (Comprehensive Examination) สำหรับหลักสูตรระดับปริญยาตรีที่ไม่อยู่ในการกำกับมาตรฐานของสภาวิชาชีพหรือหน่วยงานภายนอกฯ