วันอังคาร, 7 ธันวาคม 2564

ประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เรื่อง แนวทางการสอบประมวลความรู้ (Comprehensive Examination) สำหรับหลักสูตรระดับปริญยาตรีที่ไม่อยู่ในการกำกับมาตรฐานของสภาวิชาชีพหรือหน่วยงานภายนอกฯ