วันพุธ, 28 กันยายน 2565

ระเบียบคณะกรรมการกองทุนส่งเสริมฯว่าด้วยการบริหารกิจการ หลักเกณฑ์และวิธีการในการเก็บรักษา รับและจ่ายเงิน และค่าใช้จ่ายในการบริหารของกองทุนส่งเสริมการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน พ.ศ. 2562