วันอังคาร, 7 ธันวาคม 2564

ระเบียบมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ว่าด้วย อัตราค่าธรรมเนียมการรับโอนนักศึกษาจากสถาบันอื่น การขอย้ายสาขาวิชาหรือสำ นักวิชาและการขอเทียบวิชาเรียนและโอนหน่วยกิต ระดับปริญญาตรีจากการศึกษาในระบบ