วันเสาร์, 10 มิถุนายน 2566

ระเบียบมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ว่าด้วย อัตราค่าธรรมเนียมการรับโอนนักศึกษาจากสถาบันอื่น การขอย้ายสาขาวิชาหรือสำ นักวิชาและการขอเทียบวิชาเรียนและโอนหน่วยกิต ระดับปริญญาตรีจากการศึกษาในระบบ