วันอาทิตย์, 11 เมษายน 2564

ระเบียบมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ว่าด้วย อัตราค่าธรรมเนียมการรับโอนนักศึกษาจากสถาบันอื่น การขอย้ายสาขาวิชาหรือสำ นักวิชาและการขอเทียบวิชาเรียนและโอนหน่วยกิต ระดับปริญญาตรีจากการศึกษาในระบบ