วันพุธ, 28 กันยายน 2565

ระเบียบมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ว่าด้วย อัตราค่าธรรมเนียมการรับโอนนักศึกษาจากสถาบันอื่น การขอย้ายสาขาวิชาหรือสำ นักวิชาและการขอเทียบวิชาเรียนและโอนหน่วยกิต ระดับปริญญาตรีจากการศึกษาในระบบ