วันอังคาร, 23 เมษายน 2567

ประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เรื่อง แนวปฏิบัติการอนุมัติและเงื่อนไขให้พนักงานมหาวิทยาลัยไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงานหรือปฏิบัติการวิจัย กรณีมีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามระเบียบ และเงื่อนไขการไปฝึกอบรมหรือดูงาน พ.ศ. 2567 (ฉบับลงวันที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2567)