วันอังคาร, 23 เมษายน 2567

ประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เรื่อง แนวทางการปรับวุฒิการศึกษาสำหรับพนักงานสายวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ที่ศึกษาต่อนอกเวลาปฏิบัติงาน พ.ศ. 2567 (ฉบับลงวันที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2567)