เป็นกฎหมายเกี่ยวกับการของของมหาวิทยาลัย อ้างอิงจากระเบียบ จากกระทรวงการคลัง กรมบัญชีกลาง มาร่างเป็นกฎหมายที่ใช้ภายในมหาวิทยาลัย เช่น การเบิกจ่ายเงินประเภทต่างๆ ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พัก อัตราค่าธรรมเนียมต่างๆ เป็นต้น