โครงสร้างภาระงานและโครงสร้างส่วนนิติการ
                ส่วนนิติการ : เป็นหน่วยงานหลักทำหน้าที่รับผิดชอบงานด้านนิติกรรมสัญญาทุกประเภท งานด้านสอบสวนและงานวินัยของบุคลากรนักศึกษา งานด้านคดีความทุกประเภท งานด้านให้คำปรึกษา แนะนำ ด้านกฎหมายแก่ผู้บริหาร พนักงานและนักศึกษา รวมทั้งประชาชน และงานด้านกฎหมายของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ

1. งานบริหารทั่วไปและธุรการ

งานบริหารทั่วไป

งานนิติกรรมสัญญา

งานคดีความ

งานสอบสวนและวินัย

– งานธุรการ
– งานประชุมและ จัดสัมมนา ฝึก  อบรมของส่วนนิติการ
– งานสารบรรณ การเงิน พัสดุ บุคคล งบประมาณ
– งานระบบจัดซื้อจัดจ้าง/พัสดุ ครุภัณฑ์
– งานควบคุมภายในของส่วนนิติการ
– งานแผนและยุทธศาสตร์ของส่วนนิติการ
– งานอำนวยการ
– งานพัฒนาสารสนเทศด้านกฎหมาย
– งานเว็บไซต์และสื่อประชาสัมพันธ์
– งานการบริหารจัดการความเสี่ยงส่วนนิติการ
– งาน ๕ ส. และมหาวิทยาลัยสีเขียว ส่วนนิติการ
– งานติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลของส่วนนิติการ
– งานประกันคุณภาพหน่วยงานของส่วนนิติการ

– งานสัญญาตามระบบจัดซื้อจัดจ้าง
– งานทุนพนักงาน
– งานสัญญานักเรียนทุน
– งานสัญญาที่เกิดจากการก่อนิติกรรมของมหาวิทยาลัย
– MOU ข้อตกลงร่วมระหว่างมหาวิทยาลัยกับหน่วยงานภายนอก

– งานดำเนินคดีปกครอง
– งานดำเนินคดีแพ่ง
– งานดำเนินคดีทรัพย์สินทางปัญญา

– งานสอบสวนวินัยบุคลากร
– งานสอบสวนวินัยนักศึกษา
– งานสอบสวนข้อเท็จจริงตามความรับผิดชอบ การละเมิดเจ้าหน้าที่ของรัฐ
– งานสอบสวนข้อเท็จจริงทุกประเภทของมหาวิทยาลัย
– งานระบบร้องเรียน Hotline

งานการพัฒนากฎหมาย

งานเกี่ยวกับที่ปรึกษากฎหมาย

งานการร้องทุกข์และอุทธรณ์ของบุคลากร

งานทรัพย์สินทางปัญญา

– งานทบทวน ปรับปรุงพัฒนากฎระเบียบ ข้อบังคับฯ ที่ใช้ในการบริหารงานของมหาวิทยาลัย
– งานพัฒนาระบบกฎหมายที่ใช้ในการบริหารงาน มหาวิทยาลัย ห้องสมุดกฎหมาย
– งานวิจัยและพัฒนากฎหมายที่ใช้บริหารมหาวิทยาลัย

– งานสนับสนุนเลขานุการ คณะกรรมการที่ปรึกษากฎหมายประจำมหาวิทยาลัย
– งานที่ปรึกษากฎหมายฝ่ายบริหาร/บุคลากร/นักศึกษา

– งานสนันสนุนงานรับเรื่องร้องทุกข์ และอุทธรณ์ของมหาวิทยาลัยและสนับสนุนเลขานุการ คณะกรรมการอุทธรณ์ ร้องทุกข์ประจำมหาวิทยาลัย

– งานตรวจสอบ คุ้มครองป้องกันการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของมหาวิทยาลัย
– งานยื่นคำร้องจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาของมหาวิทยาลัย

2. งานนิติการและพัฒนากฎหมาย

งานนิติกรรมสัญญา

งานคดีความ

งานสอบสวนและวินัย

งานการพัฒนากฎหมาย

– งานสัญญาตามระบบจัดซื้อจัดจ้าง
– งานทุนพนักงาน
– งานสัญญานักเรียนทุน
– งานสัญญาที่เกิดจากการก่อนิติกรรมของมหาวิทยาลัย

– งานดำเนินคดีปกครอง
– งานดำเนินคดีเพ่ง
– งานดำเนินคดีทรัพย์สินทางปัญญา

– งานสอบสวนวินัยบุคลากร
– งานสอบสวนวินัยนักศึกษา
– งานสอบสวนข้อเท็จจริงตามความรับผิดชอบ การละเมิดเจ้าหน้าที่ของรัฐ
– งานสอบสวนข้อเท็จจริงทุกประเภทของมหาวิทยาลัย

– งานทบทวน ปรับปรุงพัฒนากฎระเบียบ ข้อบังคับฯ ที่ใช้ในการบริหารของมหาวิทยาลัย
– งานพัฒนาระบบกฎหมายที่ใช้ในการบริหารงานมหาวิทยาลัย
– งานวิจัยและพัฒนากฎหมายที่ใช้บริหารมหาวิทยาลัย

งานที่ปรึกษาด้านกฎหมาย

งานการร้องทุกข์และอุทธรณ์ของบุคลากร

งานทรัพย์สินทางปัญญา

– งานสนับสนุนเลขานุการ คณะกรรมการที่ปรึกษากฎหมายประจำมหาวิทยาลัย
– งานที่ปรึกษากฎหมายฝ่ายบริหาร/บุคลากร/นักศึกษา

– งานสนับสนุนงานรับเรื่องร้องทุกข์ และอุทธรณ์ของมหาวิทยาลัยและสนับสนุนเลขานุการคณะกรรมการอุทธรณ์ ร้องทุกข์ประจำมหาวิทยาลัย

– งานตรวจสอบ คุ้มครองป้องกันการละเมิดทรัพย์สิน ทางปัญญาของมหาวิทยาลัย
– งานยื่นคำร้องจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาของมหาวิทยาลัย

3. งานสอบสวนและวินัย

งานสอบสวนเกี่ยวกับนิติกรรมสัญญา

งานสอบสวนและวินัย

งานการร้องทุกข์และอุทธรณ์ของบุคลากร

งานสอบสวนเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา

– งานสัญญาตามระบบจัดซื้อจัดจ้าง
– งานทุนพนักงาน
– งานสัญญานักเรียนทุน
– งานสัญญาที่เกิดจากการก่อนิติกรรมของมหาวิทยาลัย

– งานสอบสวนวินัยบุคลากร
– งานสอบสวนวินัยนักศึกษา
– งานสอบสวนข้อเท็จจริงตามความรับผิดชอบการละเมิดเจ้าหน้าที่ของรัฐ
– งานสอบสวนข้อเท็จจริงทุกประเภทของมหาวิทยาลัย

– งานสนับสนุนงานรับเรืองร้องทุกข์ และอุทธรณ์ของมหาวิทยาลัยและสนับสนุนเลขานุการ  คณะกรรมการอุทธรณ์ ร้องทุกข์ประจำมหาวิทยาลัย

– งานตรวจสอบ คุ้มครองป้องกันการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของมหาวิทยาลัย

ติดต่อ ส่วนนิติการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์