Search

โครงสร้างส่วนนิติการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ส่วนนิติการ : เป็นหน่วยงานหลักทำหน้าที่รับผิดชอบงานด้านนิติกรรมสัญญาทุกประเภท งานด้านสอบสวนและงานวินัยของบุคลากรนักศึกษา งานด้านคดีความทุกประเภท งานด้านให้คำปรึกษา แนะนำ ด้านกฎหมายแก่ผู้บริหาร พนักงานและนักศึกษา รวมทั้งประชาชน และงานด้านกฎหมายของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ

โครงสร้างส่วนนิติการ-67