บุคลากรส่วนนิติการ

นายทวีศักดิ์ รัตนวงศ์เดช

หัวหน้าส่วนนิติการ

0-7567-3599
e-mail : hthawees@wu.ac.th

งานบริหารทั่วไปและธุรการ

ว่าที่ร.ต. อัครายุทธ รังสิมันตุชาติ

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

งานบริหารทั่วไป
0-7567-3590
e-mail : akarayut.ru@mail.wu.ac.th

นางสาวทิพาพร จำเริญ

พนักงานธุรการ

งานธุรการ
0-7567-3591
e-mail : jtipapor@wu.ac.th

นางพัชรี รัสมี

พนักงานธุรการ

งานธุรการ
0-7567-3592
e-mail : wpatchar@wu.ac.th

งานนิติการและพัฒนากฎหมาย

งานนิติการ

นางภัตทรา หลักเพชร

นิติกร

นิติกรรมสัญญาทุนการศึกษาและวิจัย
0-7567-3595
e-mail : pattra.la@wu.ac.th

นางสาววนิดา ศรีถาวร

นิติกร

นิติกรรมสัญญาพัสดุและจัดหารายได้
0-7567-3596
e-mail : wanida.sr@wu.ac.th

งานพัฒนากฎหมาย

นายอาคม จิตร์พาณิชย์

นิติกร

พัฒนาปรับปรุงกฎหมาย
0-7567-3593
e-mail : jarkom@wu.ac.th

นายทวีศักดิ์ รัตนวงศ์เดช

นิติกร

ส่งเสริม สนับสนุน การพัฒนา ฝึกอบรมกฎหมาย
0-7567-3599
e-mail : hthawees@wu.ac.th

นางสาววิภาดา อามิตร

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ส่งเสริม สนับสนุน การพัฒนา ฝึกอบรมกฎหมาย
0-7567-3593
e-mail : wiphada.ar@wu.ac.th

งานสอบสวนและวินัย

นางสาวรัตนา พลเยี่ยมแสน

นิติกร

งานสอบสวนข้อเท็จจริงและสอบสวนวินัย
0-7567-3598
e-mail : rattana.po@wu.ac.th

นายสุชาติ มสันต์

นิติกร

งานสอบสวนความรับผิดทางละเมิดและคดีความ
0-7567-3597
e-mail : suchat.ma@wu.ac.th

ติดต่อ ส่วนนิติการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์