บุคลากรส่วนนิติการ

นายทวีศักดิ์ รัตนวงศ์เดช

หัวหน้าส่วนนิติการ

0-7567-7059
e-mail : hthawees@wu.ac.th

งานบริหารทั่วไปและธุรการ

นางฉันทนา ชูสิงห์

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

งานบริหารทั่วไป
0-7567-7062
e-mail : cchantan.wu.ac.th

นางสาวทิพาพร จำเริญ

พนักงานธุรการ

งานธุรการ
0-7567-7051
e-mail : jtipapor@wu.ac.th

นางพัชรี รัสมี

พนักงานธุรการ

งานธุรการ
0-7567-7052
e-mail : wpatchar@wu.ac.th

นายสุรินทร์ ปาลิชัน

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

งานสารสนเทศทางด้านกฎหมาย
0-7567-7063
e-mail : surin.pl@wu.ac.th

งานนิติการและพัฒนากฎหมาย

งานนิติการ

นางภัตทรา หลักเพชร

นิติกร

นิติกรรมสัญญาทุนการศึกษาและวิจัย
0-7567-7055
e-mail : pattra.la@wu.ac.th

นางสาววนิดา ศรีถาวร

นิติกร

นิติกรรมสัญญาพัสดุและจัดหารายได้
0-7567-7056
e-mail : wanida.sr@wu.ac.th

งานพัฒนากฎหมาย

นายทวีศักดิ์ รัตนวงศ์เดช

นิติกร

ส่งเสริม สนับสนุน การพัฒนา ฝึกอบรมกฎหมาย
0-7567-7059
e-mail : hthawees@wu.ac.th

งานสอบสวนและวินัย

นางสาวรัตนา พลเยี่ยมแสน

นิติกร

งานสอบสวนข้อเท็จและสอบสวนวินัย
0-7567-7058
e-mail : rattana.po@wu.ac.th

นางสาวจันทร์จิรา เสือรักษา

นิติกร

งานสอบสวนข้อเท็จและสอบสวนวินัย
0-7567-7057
e-mail : janjira.se@wu.ac.th

ติดต่อ ส่วนนิติการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์