Search

คำสั่ง ข้อบังคับ ข้อกำหนด ระเบียบ ประกาศ

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

คำสั่งมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ที่ 1816/2566

คำสั่งมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ที่ 1816/2566 เรื่อง มอบอำนาจให้รองอธิการบดีและผู้ช่วยอธิการบดีปฏิบัติหน้าที่แทนอธิการบดีในการดำเนินการทางวินัยและโอนย้ายบุคลากร