นโยบาย วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด

นโยบาย 5ส

      ส่วนนิติการ ส่งเสริมและสนับสนุนการทำกิจกรรม 5ส (สะสาง สะดวก สะอาด สุขลักษณะ สร้างนิสัย) เพื่อให้บุคลากรปฏิบัติงานด้วยสุขภาพกายและจิตใจที่ดี ในสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม ปลอดภัย เสริมสร้างบรรยากาศที่ดีในการปฏิบัติงาน โดยให้บุคลากรทุกระดับมีส่วนร่วมในการดำเนินการอย่างต่อเนื่อง จริงจัง และทั่วถึงตามมาตรฐานเดียวกันจนเกิดเป็นวัฒนธรรมองค์กรและเป็นส่วนหนึ่งของงานประจำ ทั้งนี้เพื่อใช้กิจกรรม 5ส ในการปรับปรุงประสิทธิภาพการปฏิบัติงานให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายตามนโยบายหลักของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ อีกทั้งเป็นการสร้างความพึงพอใจและความมั่นใจให้กับผู้ใช้บริการ

วัตถุประสงค์

        1. สถานที่ทำงานมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยมากขึ้น
        2. พนักงานและบุคลากรมีจิตสำนึก ทัศนคติที่ดี และมีระเบียบวินัยมากขึ้น
        3. สร้างทีมงานที่ดีและทุกคนในทุกระดับมีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรม
        4. พัฒนานวัตกรรมใหม่ ๆ ในการปรับปรุงงานอย่างต่อเนื่อง

เป้าหมายและตัวชี้วัดความสำเร็จ

ลำดับที่เป้าหมายตัวชี้วัด
1การมีส่วนร่วมของบุคลากรในการดำเนินกิจกรรม 5สบุคลากรร่วมมือกันปฏิบัติกิจกรรม 5ส อย่างต่อเนื่อง บุคลากรมีทัศนคติที่ดีและมีระเบียบวินัยในการทำงาน
2การดำเนินกิจกรรม 5ส ได้มาตรฐานตามเกณฑ์ของมหาวิทยาลัยผลการประเมินกิจกรรม 5ส ทั้งการประเมินภายในและประเมินภายนอกอยู่ในระดับคะแนน 4 ขึ้นไป
3สร้างทีมงานที่ดีและทุกคนในทุกระดับมีส่วนร่วมพัฒนาความคิดในการปรับปรุงงานอย่างต่อเนื่องให้คำแนะนำสร้างขวัญและกำลังใจในการดำเนินการ 5ส และเป็นแบบอย่าง 5ส หน่วยงานอื่นๆ
4พัฒนานวัตกรรมใหม่ ๆ ในการปรับปรุงงานอย่างต่อเนื่องการให้บริการที่รวดเร็ว ถูกต้องแม่นยำ

แผนการดำเนินงาน และตัวชี้วัดความสำเร็จ

ลำดับที่รายละเอียดตัวชี้วัด
1การทำกิจกรรม 5ส ภายในส่วนนิติการ อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้งทุกฝ่ายมีการดำเนินกิจกรรมต่อเนื่องจนเป็นเรื่องปกติประจำวันอยู่ในตัว ส ตัวที่ 5
2การประเมินการดำเนินกิจกรรม 5ส ภายในแต่ละห้อง อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้งผลการประเมินกิจกรรม 5ส ทุกห้อง ทุกงาน อยู่ในระดับดีคะแนน 4 ขึ้นไป
3การประเมินการดำเนินกิจกรรม 5ส โดยคณะกรรมการส่วนนิติการ อย่างน้อยเดือนละครั้งผลการประเมินกิจกรรม 5ส ทุกห้อง ทุกงาน อยู่ในระดับดีคะแนน 4 ขึ้นไป
4การประเมินการดำเนินกิจกรรม 5ส จากหน่วยงานภายนอก อย่างน้อยปีละ 2 ครั้งผลการประเมินกิจกรรม 5ส ทุกห้อง ทุกงาน อยู่ในระดับดีคะแนน 4 ขึ้นไป
5นำผลการดำเนินกิจกรรม 5ส รายงานที่ประชุมส่วนนิติการ ทุกครั้งที่มีการประชุม5ส เป็นวาระประจำในที่ประชุมส่วนนิติการ และทุกคนทราบการดำเนินกิจกรรมและร่วมยินดีร่วมกัน