Search

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ข้อมูลสถิติ เรื่องร้องเรียนทุจริตประจำปีงบประมาณ 2566 ตั้งแต่เดือน
เมษายน 2566 - กันยายน 2566
(รอบ 6 เดือน ครึ่งปีหลัง)

เดือน/ปี
จำนวนเรื่องทั้งหมด
จำนวนเรื่องที่ดำเนินการแล้วเสร็จ
จำนวนเรื่องที่อยู่ระหว่างดำเนินการ
เมษายน 2566
0
0
0
พฤษภาคม 2566
0
0
0
มิถุนายน 2566
0
0
0
กรกฎาคม 2566
0
0
0
สิงหาคม 2566
0
0
0
กันยายน 2566
0
0
0
รวม
ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ไม่มีเรื่องร้องเรียน

ข้อมูลสถิติ เรื่องร้องเรียนทุจริตประจำปีงบประมาณ 2566 ตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2565 – มีนาคม 2566
(รอบ 6 เดือน ครึ่งปีแรก)

เดือน/ปี
จำนวนเรื่องทั้งหมด
จำนวนเรื่องที่ดำเนินการแล้วเสร็จ
จำนวนเรื่องที่อยู่ระหว่างดำเนินการ
ตุลาคม 2565
0
0
0
พฤศจิกายน 2565
0
0
0
ธันวาคม 2565
0
0
0
มกราคม 2566
0
0
0
กุมภาพันธ์ 2566
0
0
0
มีนาคม 2566
0
0
0
รวม
ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ไม่มีเรื่องร้องเรียน

หมายเหตุ : ทั้งนี้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
ไม่ได้รับเรื่องร้องเรียนด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ข้อมูลสถิติย้อนหลัง เรื่องร้องเรียนทุจริตประจำปีงบประมาณ 2565 ตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2565 – มีนาคม 2566
(รอบ 6 เดือน)

ปีงบประมาณ 2565
จำนวนเรื่องที่ดำเนินการแล้วเสร็จ
จำนวนเรื่องที่อยู่ระหว่างดำเนินการ
ตุลาคม - ธันวาคม 2564
0
0
มกราคม - มีนาคม 2565
0
0
รวม
ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ไม่มีเรื่องร้องเรียน

สถิติเรื่องร้องเรียนประจำปี